นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวัชรพงษ์ วรรณตุง
นายวัชรพงษ์ วรรณตุง ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายทัศนัย ชัยมงคล
นายทัศนัย ชัยมงคล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางวลัยพร   ศรีประยูรสกุล
นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์
นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวีรพล ปานะบุตร
นายวีรพล ปานะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน