นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายทัศนัย ชัยมงคล
นายทัศนัย ชัยมงคล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางวลัยพร   ศรีประยูรสกุล
นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์
นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวีรพล ปานะบุตร
นายวีรพล ปานะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน