นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายลือชัย  ชัยปริญญา
นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน