นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายนพดล ศรีสรรค์
นายนพดล ศรีสรรค์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน