นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน