นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นางฤชุกร สิริโยธิน
นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน