นางสาวลดาวัลย์  คำภา
นางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายทองลักษณ์  หาญศึก
นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสมเกียรติ กิมาวหา
นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายภานิต ภัทรสาริน
นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมชาย คมพงษ์ปภา
นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน