นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายทองลักษณ์  หาญศึก
นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางสาวลดาวัลย์  คำภา
นางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นางภาวนา เจริญชัยมงคล
นางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน