นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายนิพัฒน์  เกื้อสกุล
นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายศรายุทธ ยิ้มยวน
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุรชัย  รัศมี
นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวิรัช วาณิชธนากุล
นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน