นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายศุภชัย ผุดผ่อง
นายศุภชัย ผุดผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง
นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวศิน ธีรเวชญาณ
นายวศิน ธีรเวชญาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน